Rádi bychom Vás informovali o NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1149, které bude mít od 24. 8. 2023 vliv na aplikaci a používání některých druhů polyuretanových lepidel, tmelů, nátěrů a tvrdidel. Omezení se vztahuje na všechny výrobky, které obsahují více než 0,1 % diisokyanátů. Na vytvrzené výrobky v konečném stavu se nařízení nevztahuje. Cílem tohoto omezení je zajistit, aby každý, kdo profesionálně nakládá s diisokyanáty, byl před jejich použitím řádně proškolen o jejich vlastnostech a požadavcích na bezpečné zacházení a manipulaci s nimi.

Školení musí absolvovat každý, kdo profesionálně nebo průmyslově používá výrobek s obsahem diisokyanátů vyšším než 0,1 %.
Na fyzické osoby (spotřebitele) se toto školení nevztahuje.

Každý výrobek, na který se toto omezení vztahuje, musí být na etiketě (obalu) opatřen větou: „Ode dne 24. srpna 2023 se pro průmyslové nebo profesionální použití vyžaduje odpovídající odborná příprava.“

Tuto informaci naleznete také v Bezpečnostním listu v oddíle 15.
Označení, které se týká fyzických osob (spotřebitelů): 
U osob, u nichž se projevuje zvýšená citlivost na diisokyanáty, se mohou při použití tohoto výrobku vyskytnout alergické reakce. Osoby, které trpí astmatem, ekzémy nebo kožními problémy, by se měly vyhnout kontaktu s tímto výrobkem, včetně dermálního kontaktu. V podmínkách, kdy není zajištěno dostatečné větrání, by tento výrobek neměl být používán bez použití ochranné masky s vhodným protiplynovým filtrem (tj. typ A1 podle normy EN 14387).

Označení, které se týká profesionálních a průmyslových uživatelů:
Ode dne 24. srpna 2023 se pro průmyslové nebo profesionální použití vyžaduje odpovídající odborná příprava.

Stejné informace naleznete i v příslušném Technickém listu výrobku.

Výrobky z produkce STACHEMA CZ, kterých se to týká:

Polyuretanová lepidla/pojiva
Lignofix D4
VINALEP PUR BOND D4
UNIXIN GRIP POJIVO-letní/zimní
UNIXIN P231
Tmel DEKTEN KONTRA
Polyuretanové lepidlo D4 Profi

Tvrdidla
Tvrdidlo pro Lignofix POLYURETANOVÝ DVOUSLOŽKOVÝ LAK
Složka B, tvrdidlo k polyuretanovým hmotám SINEPUR
Tvrdidlo N75 PUR
LEABOND SBS
LEABOND WB
LEABOND WBN

Pro přihlášení na školení kontaktujte školitele Veronika Šenková, DiS. e-mail: senkova@stachema.cz 
Výstupem absolvování školení je platný certifikát, který má platnost 5 let. Poté jej bude potřeba obnovit.

STACHEMA CZ s.r.o.
Legislativní oddělení