Proces tvrdnutí čerstvého betonu je značně závislý na okolní teplotě. V případě poklesu teploty betonu k +5 °C se hydratace cementu výrazně zpomaluje, při jejím dalším poklesu k 0 °C se hydratace a tím i žádoucí průběh tvrdnutí betonu zastavuje úplně.

Hlavní problémy při betonáži za nízkých teplot:

 • Významně zpomalený vývoj pevností při teplotách betonu okolo +5 °C, při teplotách pod 0 °C dochází k jeho úplnému zastavení. Za těchto podmínek může docházet ke zmrznutí volné vody v betonu. Její přítomnost je nutnou podmínkou pro pokračování procesu hydratace cementu v betonové směsi.
 • Možná tvorba ledu ve struktuře tvrdnoucího betonu bude vytvářet tlak, který v případě nedostatečné pevnosti betonu způsobí porušení jeho vnitřní struktury. Minimální (zmrazovací) pevnost, při které má tvrdnoucí beton již dostatečně pevnou strukturu a může být vystaven mrazu, je udávána min. pevností v tlaku 5 MPa. Do této doby je třeba beton před zmrznutím chránit.

Opatřeni pro betonováni za nízkých teplot:

 • Teplota směsi – ukládaná betonová směs musí mít teplotu minimálně +5 °C, ideálně nad +10 °C. Toho lze dosáhnout ohřevem suchých složek nebo použitím teplé vody. Vodu do teploty 60 °C lze použít přímo do směsi pevných složek betonu, při teplotě nad 60 °C je zapotřebí vodu nejdříve smíchat s kamenivem a teprve poté přidávat cement.
 • Složení směsi – pro betonáže za nízkých teplot je vhodné používat především čisté portlandské cementy pevnostní třídy 42,5 a vyšší s rychlým nárůstem počátečních pevností (CEM I 42,5 R). Tyto cementy zajistí:
  1. rychlejší dosažení a překročení tzv. zmrazovací pevnosti
  2. mají obvykle vyšší počáteční vývin hydratačního tepla, které pomáhá betonu udržovat dostatečnou teplotu potřebnou ke vzrůstu pevnosti.
 • Použití plastifikačních přísad ke snížení potřebného množství záměsové vody. Použití přísad urychlujících tuhnutí a tvrdnutí pro zajištění rychlejšího nárůstu pevnosti a případnému zabránění zmrznutí vody v betonu při teplotách betonu okolo bodu mrazu. S výhodou kombinovaného účinku plastifikátoru a urychlovače doporučujeme použít přísadu FORTESIL – PLASTIFIKÁTOR PRO BETONÁŽ ZA NÍZKÝCH TEPLOT.
 • Transport a ukládání betonu by neměl být zbytečně zdržován. Je přitom důležité dodržet všechny běžné technologické postupy např. kvalitní hutnění. Při ukládání je nutno dbát na čistotu bednění, především na zmrazky, kusy ledu apod.
 • Ošetřování betonu – uloženou betonovou směs je nezbytné chránit před rychlým ochlazováním vhodnou tepelnou izolací bednění i povrchu betonu (pomocí např. polystyrenových desek, minerální vaty, textilních tkanin aj.). Pro betonáže za chladu je vhodné volit bednění s vyšší mírou tepelné izolace (např. dřevo). Tepelnou izolaci je nutno ponechat na bednění minimálně do dosažení zmrazovací pevnosti, v případě nosných konstrukcí do doby, kdy dosáhnou bezpečných pevností. I při nízkých teplotách je důležité chránit beton před nadměrným vysycháním jeho povrchu (např. působením větru) překrytím povrchu betonu folií, nebo použitím nástřiku prostředku proti vysychání betonu. Rovněž odbedněný povrch je vhodné opatřit nástřikem proti vysychání.
 • Masivnost konstrukce. Při nízkých teplotách je možné provádět betonáže především masivnějších konstrukcí. V těchto teplotních podmínkách není příliš vhodné provádět betonáž tenkovrstvých prvků a hlavně velkých odkrytých ploch. Důvodem jsou zhoršené či nákladné možnosti ochrany betonu v důsledku velmi rychlých ztrát tepla (poklesu teploty betonu), kdy hrozí i promrznutí betonu před dosažením potřebných minimálních pevností.