Stavební práce za nízkých teplot

Pro práci za nízkých teplot je nejdůležitější si uvědomit některé fyzikálně-chemické zákonitosti: 

 • Voda při teplotách pod 0°C (za normálního atmosférického tlaku) zmrzne a krystalický tlak mrznoucí vody může narušit vznikající strukturu malt, betonů, omítek apod.
 • Hydratace cementu (jeho tvrdnutí) v případě poklesu teplot pod + 5°C se výrazně zpomaluje a při poklesu k 0°C se zastavuje. Veškeré přísady do malt a betonů pro práci za nízkých teplot pracují na principu snížení záměsové vody a urychlení hydratační reakce. Více info – viz níže: „Betonování za nízkých teplot.“
 • Klasické barvy a omítkoviny na bázi vodné disperze (akrylátové a silikonové) mají upravenou minimální filmotvornou teplotu (MFT) na + 5°C. Při schnutí (síťování) disperze za nižších teplot než + 5 °C nebudou mít barvy a omítkoviny nikdy vlastnosti deklarované výrobcem.

Základní pravidlo pro barvy, stěrky a omítkoviny: NELZE nanášet na zmrzlé podklady, zejména povrchy ETICS pokryté jinovatkou !!! Materiály STACHEMA CZ určené pro práce za nízkých teplot

Urychlovač omítkovin RS

Urychlující přísada do silikonových omítkovin SILCOLOR RS a OS

Při použití přísady do omítkovin je nutno:

 • Po nalití přísady do omítkoviny – omítkovinu okamžitě s přísadou rozmíchat
 • Nechat cca 5 min. odstát, aby přísada „zreagovala“ a krátce promíchat
 • Doba zpracovatelnosti rozmíchané omítkoviny s urychlovačem je max. 1 hod.
 • Omítkovina MUSÍ schnout (disperze síťovat) za teplot vyšších než + 5°C a nižších než + 15°C
 • Dodržujte návody na etiketách

Jedná se o přísadu, která urychluje povrchové vytvrdnutí (vyschnutí) omítkoviny. Omítkovina s přísadou lépe a dříve snáší namáhání podzimním mžením – POZOR nikoli však prudký déšť (jedná se pouze o povrchové vytvrzení).

POZOR:

ŽÁDNÉ „protimrazové“ přísady do omítkovin (včetně naší) NESNIŽUJÍ MFT (minimální filmotvornou teplotu) omítkoviny – omítka Vám může zmrznou a naprosto se znehodnotit !!!!! Tyto přísady fungují pouze na principu rychlejšího náběhu ztvrdnutí POUZE povrchové vrstvy (o cca 20 - 30 %) !!!! V žádném případě se nejedná o „nemrznoucí“ směs !!!! Nikdy nekombinujte urychlovače a omítkoviny různých výrobců !!

CHEMA SET Speciál Frost

Lepidlo a vrchní armovaná stěrka pro ETICS vhodná pro práci za snížených teplot díky rychlému náběhu pevnosti

Při použití lepidla je nutno:

 • Nelze aplikovat za mrazu nebo na zmrzlý podklad. Aplikujte při teplotách + 5 °C a vyšších. Díky rychlému náběhu pevnosti může cca 6 hod. po aplikaci klesnout teplota krátkodobě až na – 5°C.
 • Při přípravě směsi vždy používejte záměsovou vodu o teplotě min. 10 °C a pytle se suchou směsí nesmí být před přípravou směsi s vodou promrzlé !!!
 • Před nanášením šlechtěných omítek musí stěrka vyschnout – nesmí být trvale vlhká. Při nevyschnutí vody ze stěrky hrozí „vynášení“ vápenců na povrch šlechtěné omítky což má za následek nestejnoměrnou egalitu vybarvení povrchové úpravy

POZOR - je třeba si uvědomit:

Minimální teplota pro tvrdnutí cementu je +5°C. Hodnoty vytvrdnutí, které se běžně deklarují v technických listech, či jiných propagačních materiálech, jsou však uváděny pro teplotu +20°C. Při použití běžné stěrky se při teplotách kolem +5°C hydratace cementu se výrazně zpomaluje - to znamená, že běžná stěrka, která byla v létě tvrdá do druhého dne, může potřebovat na vytvrzení v teplotách kolem +5°C i několik dní. Navíc po celou dobu tvrdnutí pak nesmí teplota klesnout pod 0°C. V rozmezí teplot od 0°C do +5°C se celá chemická reakce zastavuje a cement vůbec netvrdne. Při teplotách pod 0°C již dochází ke zmrznutí vody přítomné v rozmíchané maltě. Zmrzlé krystaly vody navyšují svůj objem o zhruba 10% a tím ničí vnitřní strukturu malty. Tím dojde k totálnímu znehodnocení malty (např. odpadnutí od podkladu či rozdrolení). Minimální požadovaná pevnost, při které již je malta schopna odolat nižším mrazům, je 5 MPa.

Proto v musíte-li pracovat v těchto podmínkách používejte CHEMA SET Speciál Frost, který má velice rychlý náběh pevností a za dodržení základních teplotních podmínek (podkladu, záměsové vody a suché směsi) může teplota prostředí po cca 6 hod. klesnou pod bod mrazu, aniž by to nanesené stěrce ublížilo.

CHEMA LEP Flexi Forte C2FTS1

Rychletvrdnoucí lepidlo na obklady a dlažby vhodné i pro práci za snížených teplot díky rychlému náběhu pevnosti

Vysoce flexibilní mrazuvzdorné rychletuhnoucí cementové lepidlo CHEMA LEP Flexi Forte C2FTS1 je určeno k lepení všech typů obkladů (včetně velkoformátových), dlažeb a mozaik v interiérech i exteriérech, na podlahy a stěny z tradičních materiálů s cementovou omítkou, cementové potěry, anhydritové potěry a sádrokartonové stěny (po předchozím ošetření penetračním nátěrem). Dále na vnitřní natřené stěny, (za předpokladu, že nátěr je pevně přikotven k podkladu), na staré podlahy z mramoru nebo terazza a dostatečně vyzrálé betonové konstrukce. Je zvláště vhodné pro lepení na pružné podklady (dřevo, OSB desky).

CHEMA BET Potěr FORTE

Rychletuhnoucí podlahová hmota s vláknem 35 MPa vhodná i pro práci za snížených teplot díky rychlému náběhu pevnosti

Cementová rychletvrdnoucí potěrová směs CHEMA BET Potěr FORTE, zrnitosti 0-3mm, je určena k provádění betonových potěrů pro podlahové konstrukce a další drobné betonářské práce v exteriéru i interiéru. Je pochozí za 4 hodiny, plně zatížitelný po 24 hodinách. Konečná pevnost je minimálně 35 MPa.

FORTESIL – PLASTIFIKÁTOR PRO PRÁCI ZA NÍZKÝCH TEPLOT

Plastifikační přísada do betonových směsí urychlující tuhnutí čerstvého betonu dle ČSN EN 934-2

Při použití přípravku je nutno dbát na pravidla – BETONOVÁNÍ za nízkých teplot – více zde:

Přípravek je vhodný pro široké využití v betonářské praxi, především v případě požadavků rychlého nárůstu pevností, zvýšení pevností v prvních 24 hodinách i pevností dlouhodobých. Kombinovaný účinek plastifikátoru a urychlovače na betonovou směs umožňuje při dodržení technologických podmínek betonáže za nízkých teplot.

Použití přísady přináší následující přínosy:

 • Zlepšuje zpracovatelnost čerstvého betonu při současném snížení sklonu k rozměšování čerstvé betonové směsi.
 • Zvyšuje pevnost, ale i vodotěsnost betonu a odolnost betonu vůči klimatickým a chemickým vlivům.
 • Nemění barvu betonu, je vhodná i pro pohledový beton.
 • Použitelná pro vyztuženy a předpjaty beton.
 • Zkracuje dobu potřebnou k dosažení manipulačních pevnosti u betonových dílců či dobu, po které je možné odbednění konstrukcí.

Doporučené dávkování: 0,15 – 0,30 l/25 kg portlandského cementu CEM I 42,5 R.